Szanowni Państwo,

Jubileuszowy X Zjazd Geomorfologów Polskich miał miejsce w Toruniu w dniach 16-19 września 2014 roku i dedykowany był nestorowi toruńskich geomorfologów, członkowi honorowemu Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich Prof. dr. hab. Władysławowi Niewiarowskiemu w 90. rocznicę urodzin.

Zjazd odbywał się pod hasłem „Krajobrazy młodoglacjalne, ich morfogeneza, teraźniejszość, przyszłość”, a więc krajobrazów, których geneza i ewolucja były jednymi z głównych problemów badawczych Jubilata. Główną ideą Zjazdu było zaprezentowanie najnowszych kierunków badań plejstoceńskich i współczesnych krajobrazów polodowcowych. Zrozumienie ich morfogenezy jest podstawą do ich racjonalnego wykorzystania i ochrony oraz prognozy dalszej ewolucji.

Patronat honorowy nad Zjazdem objęli: JM Rektor UMK - prof. dr hab. Andrzej Tretyn, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Torunia - Michał Zaleski, Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi - prof. dr hab. Wojciech Wysota, Prezes Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich dr hab. Zofia Rączkowska, prof. IGiPZ PAN.

Organizatorami Zjazdu byli geomorfolodzy z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, we współpracy z Zakładem Zasobów Środowiska i Geozagrożeń IGiPZ PAN w Toruniu. Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego konferencji był dr hab. Paweł Molewski, a jego członkami pracownicy i doktoranci Katedr Geomorfologii i Paleogeografii Czwartorzędu oraz Geologii i Hydrogeologii Wydziału Nauk o Ziemi UMK, a także IGiPZ PAN w Toruniu: dr Tomasz Karasiewicz – sekretarz Zjazdu, mgr Marek Chabowski, dr Wojciech Gamrat, dr Tomasz Jaworski, mgr Włodzimierz Juśkiewicz, dr Jarosław Kordowski, dr Rafał Kot, mgr Iwona Krześlak, mgr Anna Kupniewska, dr Włodzimierz Narloch, mgr Marcin Sobiech, dr Karol Tylmann, dr Sebastian Tyszkowski, dr hab. Piotr Weckwerth.

Komitet naukowy Zjazdu utworzyli: prof. dr hab. Leon Andrzejewski – przewodniczący; dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, prof. IGiPZ PAN; prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski; prof. dr hab. Piotr Migoń; dr hab. Zbigniew Zwoliński, prof. UAM i prof. dr hab. Jan Piotrowski.

Zjazd wspomogły organizacyjnie lub finansowo następujące instytucje: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Prezydent Miasta Torunia, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Polska Akademia Nauk – Komitet Badań Czwartorzędu.

Miejscem konferencyjnej części Zjazdu był budynek Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na terenie Miasteczka Akademickiego.

Ogółem w Zjeździe wzięły udział 143 osoby z prawie wszystkich ośrodków akademickich i badawczych w kraju (ryc. 1) oraz goście z zagranicy: Danii, Niemiec i Ukrainy. W konferencji uczestniczyli nie tylko geomorfolodzy, ale również przedstawiciele innych dziedzin i dyscyplin naukowych, współpracujący z geomorfologami.

W trakcie uroczystego otwarcia Zjazdu miały miejsca wystąpienia członków Komitetu Honorowego i zaproszonych Gości oraz przedstawienie sylwetki Jubilata prof. dr hab. Władysława Niewiarowskiego przez prof. Leon Andrzejewskiego. Na Zjazd przygotowana została okolicznościowa wystawa poświęcona pracy naukowej prof. W. Niewiarowskiego.

Zjazd obejmował część konferencyjną i terenową. W czasie dwudniowej konferencji odbyły się dwie sesje plenarne, jedenaście sesji problemowych oraz sesja posterowa obejmujące bardzo szeroki zakres zagadnień (ryc. 2). Ogółem wygłoszono 77 referatów i zaprezentowano 42 postery. Ich streszczenia zostały opublikowane w specjalnym tomie konferencyjnym. Ponadto na Zjazd przygotowano wystawę ośmiu arkuszy Cyfrowej mapy geomorfologicznej w skalach 1:100 000 i 1:500 000 wydanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, we współpracy ze Stowarzyszeniem Geomorfologów Polskich. Po Zjeździe zaplanowano wydanie recenzowanego tomu Bulletin of Geography Physical Geography Series (Wydawnictwo Naukowe UMK) artykułów dotyczących zagadnień prezentowanych w referatach zjazdowych.

Część terenowa Zjazdu obejmowała trzy sesje, w trakcie których uczestnicy Zjazdu mieli okazję zapoznania się z najnowszymi wynikami badań prowadzonych przez toruńskich geomorfologów. Sesja A (dwudniowa) przebiegała przez: Pojezierze Dobrzyńskie, Garb Lubawski, Pojezierze Brodnickie i Pojezierze Chełmińskie. Sesja B (dwudniowa) przebiegał przez: Kotlinę Toruńską, Dolinę Fordońską, Kotlinę Grudziądzką i Bory Tucholskie/Kociewie. Sesja C (jednodniowa) przebiegała przez: Kotlinę Toruńską i Równinę Inowrocławską/Kujawy. Ogółem w części terenowej Zjazdu uczestniczyło 75 osób. Problematyka ww. sesji terenowych została zaprezentowana w artykułach naukowych w 25 tomie Landform Analysis.

Patronat

Organizator

Współpraca